Cận cảnh phong trào khởi nghiệp

Theo các chỉ số trong báo cáo “Chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2015-2016” (GEM Việt Nam 2015) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, mới được công bố gần đây, chất lượng khởi nghiệp ở Việt Nam không cao. Khảo sát của VCCI tại Việt Nam là một phần…